Filozofická fakulta

Filozofická fakulta vznikla v roku 1998 premenovaním z pôvodnej Fakulty humanitných vied (1993). Od počiatku sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

Hlavným poslaním fakulty je zabezpečovať prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdelávať pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry a pripravovať pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.

S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedeckovýskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií.

Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky. Rovnako intenzívne podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami a spolupracuje s mnohými európskymi i mimoeurópskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.

  • FF exterier

    Sídlo Filozofickej fakulty, Štefánikova 67

  • FF exterier2

    Sídlo Filozofickej fakulty, Hodžova 1

  • FF labak tlmoc

    Tlmočnícke laboratórium, Štefánikova 67