Deň otvorených dverí
Filozofickej fakulty UKF v Nitre
24. 11. 2022

Pozrite si podrobnejší program v jednotlivých miestnostiach, v ktorých jednotlivé pracoviská prezentujú svoje študijné programy.
Vo štvrtok náš program začína od 9:00 do 12:00 v priestoroch
Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Miesto: Hodžova 1
Akropola


9:00 a 10:00

Predstavenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2023/2024 a prijímacom konaní
Priestor na otázky uchádzačov

Bakalárske študijné programy: anglistika, učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii
Magisterské študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa ŠT-211


10:00 – 10:30

Komentovaná video prezentácia katedry

10:30 – 11:00

„Question time“

11:00 – 11:30

Komentovaná video prezentácia katedry

11:30 – 12:00

„Question time“

Bakalársky a magisterský študijný program: archeológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-308


10:00 – 13:00

Prezentácia štúdia prostredníctvom stanovíšť: archeologické nálezy, ukážky z publikácií katedry, prezentácia odboru, ukážky práce archeológa


Bakalársky študijný program: pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
Magisterský študijný program: muzeológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-106


10:00 – 13:00

Prezentácia štúdia prostredníctvom stanovíšť: ukážky múzejníckych a pamiatkárskych činností, ukážky publikácií katedry, prezentácia odboru.

Bakalárske študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Magisterské študijné programy: aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-204


10:00 – 10:20

Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova

10:20 – 10:30

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu a študijných programoch

10:30 – 10:45

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)

11:00 – 11:20

Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova

11:20 – 11:30

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu a študijných programoch

11:30 – 11:45

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)


Bakalárske a magisterské študijné programy: estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa ŠT-325


10:00 – 10:20

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova

10:20 – 10:30

Informácie o štúdiu a študijných programoch

10:30 – 10:45

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)

11:00 – 11:20

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova

11:20 – 11:30

Informácie o štúdiu a študijných programoch

11:30 – 11:45

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)

Bakalárske a magisterské študijné programy: filozofia, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-112


10:00

Prezentácia študijných programov


Bakalársky a magisterský študijný program: politológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-112


10:45

Prezentácia študijných programov

Bakalársky a magisterský študijný program: marketingová komunikácia a reklama


Miesto: Dražovská 4
učebňa D-207


10:30

Predstavenie študijného programu

10:50

Prezentácia študentských projektov a projektu Inkubátor

11:10

Alumni – stretnutie s absolventmi

11:30

„Pokec“ – diskusia súčasných a budúcich študentov

Bakalárske a magisterské študijné programy: história (aj v kombinácii s filozofiou alebo žurnalistikou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni), učiteľstvo histórie v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209


10:00

predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

10:10

Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

10:20

predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

10:30

mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

10:40

voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

11:00

predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

11:10

Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

11:20

predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:30

mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:40

voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa ŠT-118


10:00

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

10:15

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

10:40

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita

11:00

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

11:15

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

11:40

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita


Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa ŠT-114


10:00

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

10:15

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

10:40

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivita

11:00

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

11:15

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

11:40

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivita

Bakalárske a magisterské študijné programy: editorstvo a vydavateľská prax, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-315


10:00 a 11:00

Predstavenie študijných programov
Diskusia so študentmi
Prehliadka fakultných a katedrových priestorov


Bakalárske a magisterské študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-126


10:15 a 11:30

Predstavenie oddelenia rusistiky a študijných programov
„Život“ na oddelení rusistiky – podujatia Pedagógovia pre študentov resp. Študenti pre pedagógov
Ruský a ukrajinský jazyk naživo

Bakalárske a magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (v jazykových kombináciách anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-213


10:00

Prečo sme skrátka TOP! – o živote na Katedre translatológie a možnostiach štúdia

10:30

Ako sa stať prekladateľom – ukážka prekladateľského umenia v praxi

10:50

Ako sa stať dabingovým prekladateľom a titulkárom – „ochutnávka“ prekladania filmov

11:30

Ako sa stať tlmočníkom – pozvánka do špičkových tlmočníckych laboratórií (učebne Š-037 a Š-048)

12:00

Narovinu o živote na škole a o živote po škole – diskusia so študentmi a úspešnými absolventmi

Bakalárske a magisterské študijné programy: žurnalistika (aj v kombinácii s históriou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni)


Miesto: B. Slančíkovej 1
učebňa BSB-133


10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Prezentácia študijného programu

10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Prezentácia mediálneho centra Katedry žurnalistiky a nových médií

10:00 - 12:00

Možnosť navštíviť redakciu študentského časopisu Občas Nečas

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14


10:00 – 10:15 a 11:00 – 11:15

Prečo si vybrať štúdium na našom ústave?


Bakalársky a magisterský študijný program: riadenie kultúry a turizmu


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14


10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: kulturológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-16


10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: etnológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-6


10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45

Predstavenie študijného programu

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-324


10:15 – 11:00

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie? prezentácia študijného programu

11:00 – 11:30

Veda a viera – cesta k poznaniu seba workshop so študentmi prvého ročníka (moderuje doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., učebňa Š-038)

11:30 – 12:15

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie? prezentácia študijného programu

12:15 – 12:45

Na obranu slona: príklady dobrej praxe náboženskej výchovy spojené s výstavou študentských prác