Dni otvorených dverí
Filozofickej fakulty UKF v Nitre
10. a 11. februára 2021

Streamujte s nami v online priestore. Konkrétne informácie nájdete na www.dod.ff.ukf.sk.
Pozrite si podrobnejší program v jednotlivých miestnostiach, v ktorých jednotlivé pracoviská prezentujú svoje študijné programy.
V stredu a vo štvrtok – vestibul začína o 14.00, učebne o 14.40.

14.00 – 14.30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre ak. rok 2021/2022


14.30 – 14.40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania
Inštrukcie k priebehu DOD 2021


14.30 – 18.00 Čet s prodekankou Malíčkovou a študentmi – členmi Akademického senátu


Moderuje doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie.

Môžete si pozrieť ponuku štúdia.


 • študijné programy anglistika, sociológia – anglistika a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

14.40 – 15.00 Predstavenie katedry a života na nej
Prezentácia katedry formou komentovanej ppt


15.00 – 16.30 Vy sa pýtate, my odpovedáme (Ako sa u nás študuje? Čo vás čaká počas štúdia? Kde sa po štúdiu môžete uplatniť? Zistite, čo vás zaujíma.)
Čet: odpovede na otázky záujemcov


16.30 – 17.00 O tajomstvách anglickej literatúry a kultúry


Moderuje Mgr. Ivana Horváthová, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry a prezentáciu.


 • študijné programy archeológia a archeológia – história

14.40 – 15.00 Prezentácia katedry formou komentovanej ppt
Profil a zameranie katedry
Čo ponúkame?
Prax
Laboratórium
Čo potrebuje záujemca na štúdium na katedre?


15.00 – 15.20 Čet: odpovede na otázky záujemcov


15:20 – 16:00 Repríza programu


Moderujú Mgr. Katarína Šimunková, PhD. a Mgr. Matej Styk, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry a video.


 • študijný program etnológia

14.40 – 15.40 Prečo svet potrebuje etnológov a etnologičky?
Stručne o tom, čo je etnológia a aké sú jej špecifiká (komentovaná ppt prezentácia, následné Q&A).
Všeobecné informácie o študijnom programe a špecifikách, zaujímavostiach a príležitostiach vysokoškolského štúdia (komentovaná ppt prezentácia s následnou diskusiou so súčasnými študentkami katedry, priestor aj na Q&A).
Nitrianska katedra etnológie – kto sme a čo robíme? Cez video-dokrútky spoznáte pedagógov a pedagogičky katedry, ich aktivity a prepojenia s praxou.
Etnológia – odbor, ktorý má perspektívu! O možnostiach uplatnenia sa po štúdiu prostredníctvom profilov úspešných absolventov a absolventiek nitrianskej katedry etnológie.


15.00 – 17.00 Q&A čet: odpovede na otázky záujemcov


Moderujú a diskutujú Mgr. Miriama Bošelová, PhD. a študentky 1. ročníka Mgr. štúdia Klaudia Ťapajnová a Viktória Čolláková

Môžete si pozrieť našu stránku katedry.


 • študijné programy filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia, história – filozofia a učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

14.40 - 15.30 Prezentácia katedry: možnosti štúdia na katedre
Možnosti uplatnenia absolventov


15.00 – 16.30 Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov


Moderuje Mgr. Juraj Skačan, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry a náš leták.


 • študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

14.40 – 15.10 Prezentácia katedry „Warum Deutsch, warum Nitra?“ Študijné programy, zahraničné študijné pobyty, mimovyučovacie aktivity katedry, zahraniční lektori, spolupráca s praxou, profil absolventa a uplatnenie v praxi vďaka nemčine.


15.10 – 15.25 Rozhovor s absolventkou


15.25 – 15.45 S nemčinou v praxi - video


16.00 – 17.00 Repríza programu


15.00 – 17.00 Otázky a odpovede (priebežný čet)


Moderujú Yannick Baumann, M.A., Mgr. Anikó Ficzere, Mag. Erzsébet Szabó, Mgr. Ervín Weiss, PhD.

Môžete si pozrieť nášu stránku katedry, plagát a video.


 • študijné programy história, história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história a učiteľstvo histórie v kombinácii

14:40 – 14:50 Predstavenie života na katedre


14:50 – 15:05 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – filozofia, história – archeológia a žurnalistika – história


15:05 – 15:15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii


15:15 – 15:30 Predstavenie života na katedre


15:30 – 15:45 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história


15:45 – 15:55 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii


15.55 – 16.30 Čet: odpovede na otázky záujemcov


Moderujú: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Mgr. Viktória Rigová, Mgr. Mária Molnárová

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, podcast a prezentáciu.


 • študijný program kulturológia

14.40 – 14.50 Uvítanie online hostí vedúcim katedry


14.50 – 15.10 Predstavenie katedry: základné informácie o študijnom programe, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi, o spoločenskom a ekonomickom význame kulturológie)


15.10 – 15.25 Prof. PhDr. Július Fuják, PhD. o štúdiu, kultúre,...
Študenti a absolventi hovoria o svojej skúsenosti na katedre, o projektoch a možnostiach


15.25 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede


Moderujú Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. a Mgr. Adriana Švajdová.

Môžete si pozrieť nášu stránku katedry, leták, plagát a prezentáciu.


 • študijný program riadenie kultúry a turizmu

14.40 – 15.10 Prečo študovať na KMKT: čo zo mňa bude? Komentovaná ppt prezentácia s diskusiou.


15.10 – 15.40 Kultúra, tradičná kultúra, kultúrne dedičstvo (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)


15.40 – 16.10 Hotelierstvo, gastronómia, cestovné kancelárie (štylizovaná prednáška s ppt prezentáciou)


16.10 – 16.40 Marketing kultúry a turizmu v praxi KMKT (komentované ukážky zo študentských projektov)


15.00 – 17.00 Priebežný chat: odpovede na otázky záujemcov


Moderuje PhDr. Roman Zima, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry.


 • študijný program marketingová komunikácia a reklama

15.00 – 15.30 Informácie o študijnom programe marketingová komunikácia a reklama


15.30 – 16.00 Študentský projekt: „Cirkulátor“, spolupráca s praxou, „double degree“


16.00 – 16.30 Diskusia


Moderujú PhDr. Tomáš Koprda, PhD. a Mgr. Edita Štrbová, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry.


 • študijný program pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

14.40 – 14.55 Informácie všeobecného charakteru o Katedre muzeológie a ponúkanom študijnom programe „pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo“


14.55 – 15.10 Promo video: prezentácia „života“ na Katedre muzeológie aj mimo nej (študentské projekty, absolventi-študentom, terénna prax, exkurzie...)


15.10 – 15.55 „Informácie v kocke“: informačná powerpointová prezentácia
Priebežný čet: odpovede na otázky záujemcov


od 16.15 Repríza programu


Moderujú doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD. a Mgr. Daniel Bešina, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, leták a video.


 • študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

14.40 – 14.50 Prezentácia: štúdium učiteľstva náboženskej výchovy


15.00 – 15.10 Často kladené otázky o študijnom programe


15.10 – 16.50 Kolokvium: voľný rozhovor medzi záujemcami, pedagógmi a absolventkou o štúdiu


Moderuje doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, leták a prezentáciu.


 • študijný program učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii a učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

14.40 – 15.40 Prezentácia ponuky štúdia na katedre
Beseda so študentmi, doktorandmi a pedagógmi KROM


15.40 – 17.00 Priebežný čet: priestor pre osobné konzultácie s pedagógmi ohľadne štúdia na KROM


Moderuje PhDr. Natália Rusnáková, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry.


 • študijné programy ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, ruský jazyk v interkultúrnej komunikácii – filozofia a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

14.40 – 15.40 Predstavenie katedry: základné informácie o študijných programoch, o aktivitách, profile absolventa, uplatniteľnosti v praxi
Ponuka stáží + predstavenie „života“ na katedre (podujatia Pedagógovia pre študentov, resp. Študenti pre pedagógov)
Ruský a ukrajinský jazyk naživo – ako učia lektorky ruského a ukrajinského jazyka


15.00 – 15.40 Priebežný čet: otázky a odpovede


Moderuje Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, prezentáciu a video.


 • študijné programy editorstvo a vydavateľská prax a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii

14.40 – 16.00 Predstavenie katedry a ponuky štúdia
Aktivity na katedre
Štúdium slovenčiny v Nitre z pohľadu študentov (videoanketa)
Priebežne počas celého programu diskusia so záujemcami o štúdium formou četu.


Moderujú PhDr. Martina Taneski, PhD. a Mgr. Patrik Petráš, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry a stránku pre uchádzačov o štúdium slovenčiny na UKF Chcem byť slovenčinár.


 • študijné programy sociológia a sociológia – anglistika

14.40 – 16.00 Privítanie účastníkov
Úvodné slovo vedúceho katedry
Prezentácia katedry
Skúsenosti absolventov
Diskusia


15.00 – 16.00 Priebežný čet: otázky a odpovede


Moderujú PhDr. Monika Štrbová, PhD. a Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, leták, prezentáciu alebo video.


 • študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácia dvoch z nasledovných jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra

14.40 – 15.10 Život na KTR a možnosti štúdia


15.10 – 15.30 Kvízmánia: Čo ste (ne)vedeli o dabingu, titulkoch a tlmočení


15.30 – 15.50 Nájdené v preklade: Spoznajte čaro prekladateľského umenia (workshop)


16.10 – 16.30 Narovinu: O štúdiu so študentmi (diskusia so študentmi)


Moderuje PhDr. Andrej Zahorák, PhD.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, leták a video.


 • študijné programy aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce a učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

14:40 – 14:50 Vitaj u nás – na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre


14:50 – 15:00 Prezentácia študijných programov aplikovanej etiky s Líviou Šebíkovou: aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce (bakalárske štúdium), aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo (magisterské štúdium)


15:00 – 15:10 Prezentácia učiteľských študijných programov s Andreou Leskovou: učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií (bakalárske a magisterské štúdium)


15:10 – 15:30 Freestyle na etike 😊 fotky, videá, rozhovory


15:30 – 16:00 Čo neprehliadnuť medzi riadkami a čo nepreskočiť?


15:30 – 15:40 Princípy udržateľnosti systému morálnych noriem s Petrom Kocinom – jediným Slovákom, ktorý je členom medzinárodnej siete akademikov so záujmom o medzinárodné právo a politiku v Afrike


15:40 – 15:50 Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Ako byť lepším človekom, ako spolupracovať, pomáhať, ako byť sám sebou a vedieť žiť s druhými s Igorom Lomnickým – garantom etickej výchovy a členom celoslovenskej predmetovej komisie, dlhoročným pedagógom venujúcim sa príprave učiteľov a učiteliek etickej výchovy a koordinátorom pedagogickej praxe.


15:50 – 16:00 O koučingu. Odomkni svoj skrytý potenciál s Janou Bartal – odbornou asistentkou na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, ktorá sa profiluje na oblasť manažérskej etiky.


16:00 Nekončime, začíname...! Vidíme sa na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky.


Moderujú Mgr. Lívia Šebíková, PhD. a Mgr. Štefan Mikla.

Môžete si pozrieť našu stránku katedry, pozvánku na DOD, leták a videá alebo prezentácie učiteľských študijných programov a programov aplikovanej etiky.


 • študijné programy žurnalistika a žurnalistika – história

0:48 - 8:57 Predstavenie katedry a informácie o ponuke štúdia
8:57 - 11:44 Reportáž študentov žurnalistiky o cyklochodníkoch v Nitre
11:44 - 15:14 Mediálne centrum ako priestor pre praktické skúsenosti a výučbu
15:14 - 17:36 Reportáž študentov žurnalistiky o zahraničných lektoroch
17:36 - 20:40 Predstavenie študentského časopisu Občas Nečas


Môžete si pozrieť našu stránku katedry, prezentáciu alebo naše video.


 • študijné programy estetika a učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

14.40 – 14.45 Est-trailer. Študentská ambasádorka estetiky Bernadette Pažitná uvádza...


14.45 – 15.15 Študovať podmanivé umenie(?)
Kto sme. O ÚLUK. O štúdiu estetiky a estetickej výchovy v kombinácii. Profil a uplatnenie absolventa. Projekty a spolupráca ÚLUK s inými inštitúciami a organizáciami vo fotodokumentácii a video-zostrihoch. Po(p)strehy Juraja Malíčka (pár slov o estetike, živote, vesmíre a vôbec + aktuálne knižné a filmové tipy). O absolventoch.
Moderujú Mgr. Martin Boszorád, PhD. a Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.


15.15 – 15.55 Dva pohľady do kaleidoskopu: 1. Báseň ako čin? Hana Zeleňáková rozpovie o poézii, ktorá sa nielen číta, ale doslova deje. Zbierka básní nemusí skončiť na poličke – čítanie môže pokračovať, dokonca sa premeniť na gesto, akciu, čin. 2. Kto sme a kam kráčame? Eva Pariláková bude premýšľať o súčasnom umení ako prekvapivej ceste, a o tom, či dokáže vyjadriť, kým naozaj sme.


15.00 – 16.30 Priebežný čet s uchádzačmi


Môžete si pozrieť našu stránku katedry, leták a prezentáciu.